PH D (Ayurved Varidhi)

Duration : Minimum 2 years.

Eligibility : As per UGC norms

  • Rachan Sharira - Anatomy
  • Dravyaguna Vigyana - Materia Medica & Pharmacology
  • Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana - Ayurveda Pharmaceuticals